Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
6928 de37 390
Reposted fromoll oll vialatusek latusek
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari vialatusek latusek
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
4915 ef45 390
Reposted fromfeliscatus feliscatus vialatusek latusek
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
0585 9be9 390
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today vialatusek latusek
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
5193 babb 390
Coben "Zachowaj spokój"  6
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vialatusek latusek
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
7503 77b1 390
Reposted fromoll oll viakonwalia konwalia
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
7375 e15b 390
Reposted fromblakablaka blakablaka viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Czasem wystarczy się tylko przytulić do odpowiedniej osoby by zapomnieć o wszystkich problemach.
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viakonwalia konwalia
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
4360 9636 390
Reposted fromNajada Najada viainvincible invincible
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
0385 92de 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainvincible invincible
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
dpcphotography

Whinlatter Forest

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viacouples couples
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viaClary Clary

July 04 2015

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
1175 87a5 390
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl